چرا باید بخشید؟

چرا باید بخشید؟

بخشش شما را آزاد می کند.

هنگامی که شما بخشش را انتخاب می کنید شما و هر کسی دیگر در اطراف شما فوق العاده بهره مند می شوند. خواه شما نیاز دارید که دیگران را ببخشید و یا خود تانرا ببخشید، انجام این کار شما را از قید گذشته آزاد می کند و شما را قادر به تحقق استعداد واقعی تان می سازد. بخشش شما را اجازه می دهد که از اعتقادات و نگرش های محدود کننده رهایی اختیار کنید. آن انرژی روانی و احساسی شما را آزاد می کند تا که شما از آن برای ایجاد یک زندگی بهتر استفاده کنید.

بخشش شما را حتی برای رسیدن به عملی ترین و فوری ترین اهداف تان کمک می کند. ممکن است شما در تلاش کسب بهتر، درآمد بیشتر، روابط بهتر و یا زندگی در یک محل بهتر باشید. بخشش برای رسیدن به همه اینها به شما کمک می کند. اگر شما نبخشیده اید، پس بخشی از انرژی زندگی درونی تان به دام رنجش، خشم، درد و یا نوعی از رنج اسیر است. این انرژی محبوس زندگی دارد شما را محدود می سازد. مثلی این که سوار دوچرخه باشید و همه وقت لگام اش نیمه فعال باشد. آن شما را کند می کند، عاجز می کند و جلو رفتن را مشکل می سازد.

گزینه های شما و چیزهایی فکر می کنید که امکان دارند همه تحت تاثیر روش های نبخشیدن شما قرار می گیرد. هنگامی که بخشیدن را می آموزید، انرژی که در افکار و احساسات ناخوش صرف می شد آزاد می شود و به جای محدود ساختن شما و یا ایجاد کردن رنج بیشتر می تواند برای درست کردن زندگی که شما میل دارید بکار برود.

اگر نمی خواهید بخشیدن را به نفع خودتان یاد بگیرید، سپس بخشیدن را بیآموزید تا که به دیگران نفع برسانید. هنگامی که بخشیدن را یاد می گیرید، همه کسانیکه در تماس شما هستند از شما بهره مند می شوند. تفکر شما نسبت به قبل روشن تر و مثبت تر می شود. برای اهدا کردن بیشتر می داشته باشید و از اشتراک گذاری آنچه که دارید  به آسانی لذت می برید. شما بدون کدام جدوجہد به طور طبیعی و به آسانی مهربانتر، سخاوتمند تر و در مورد دیگران دلسوز تر می شوید. شما با اشخاصی که در زندگی تان هستند نگرش مثبت تر وشادتر می داشته باشید و در عوض آن آنها با شما مثبت تر برخورد می کنند.

آیا نزدیک بودن به یک فردی آمرزنده آسان تر است نسبت به یک فردی بی گذشت؟ بله، البته چنین است. نزدیک بودن به یک شخص آمرزنده همیشه آسان تر است نسبت به یک شخص بی گذشت. کیفیت زندگی تان با کیفیت روابط تان بستگی دارد. هنگامی که شما بخشیدن را می آموزید در خانواده تان، در زندگی شغلی تان و یا در زندگی اجتماعی تان هر جنبه ای زندگی تان برای بهتر تغییر خواهد کرد. آموزش بخشیدن به تمام روابط شما بهبود می بخشد چونکه نگرش شما بهبود می یابد. هنگامی که روابط تان بهبود می یابد، تمام جنبه های زندگی تان نیز بهبود می یابد.

اگر می خواهید به سطح بعدی موفقیت و فراوانی مالی پیش بروید، بخشش در رسیدن به آن به شما کمک خواهد کرد. به عنوان مثال، اگر در زندگی تان پول بیشتر می خواهید باید نگران باشید که از افرادی که نسبت به شما پول بیشتری دارند دلخور نشوید. مردم با پول بیشتر نسبت به شما بهترین قرار دهی های هستند که به شما نیز برای حصول پول بیشتر کمک شوند. اگر مانند برخی از مردم شما از “مردم با پول” دلخور شوید، آنها قادر به کمک کردن نخواهد بودند زیرا وقتی که شما مشغول دلخور شدن باشید، با آنها صمیمانه رفتار کرده نمی توانید. به همین ترتیب، اگر شما در مقابل افرادی که نسبت به شما موفق تر هستند نگرش مثبت داشته باشید (شما به آنها به جای خشم با لبخند نگاه می کنید) به آنها پذیرا به نظر می رسید و بیشتر احتمال دارد که آنها بخواهند با شما کار کنند و یا با شما معاشرت کنند.

اگر شما کاری بهتر می خواهید و پول بیشتر می خواهید کسب کنید سپس داشتن نگرش مثبت نسبت به محل کار تان، نسبت به رئیس تان، نسبت به همکاران و نسبت به مشتریان و یا خریداران فوق العاده سودمند می باشد. کسانیکه نگرش مثبت و کمک کننده می داشته باشند در هر وضعیت استقامت می کنند. در سازمانی که نمی خواهید موفق شوید شما هرگز نمی توانید موفق باشید، چونکه شما از بهترین خود استفاده نمی کنید. اگر شما با انجام کار بهترینی که می توانید از بهترین خود استفاده نکنید سپس بهترینی که می تواند به شما بیآید نخواهد آمد. بخشش برای داشتن نوع نگرش که شما را در کار تان خیلی موفق می سازد به شما کمک می کند.

یادگیری بخشیدن خویش نیز بسیار مهم است. با امتناع از بخشیدن خویش خود را رنج دادن باعث رنج دیگران نیز می شود. اگر شما خود را نبخشید سپس خود را از چیزهای خوب زندگی ممنوع کرده خود را تنبیه می کنید. هر چه بیشتر به خودتان ممنوع می شوید، همان قدر برای اهدا کردن کمتر می داشته باشید. برای اهدا کردن هر چه کمتر داشته باشید، همان قدر کمتر می توانید به افراد دور و پیش تان فایده برسانید. وقتی که شما از محدود کردن آنچه که وصول می کنید منصرف می شوید، شما از محدود کردن آنچه که اهدا می توانید منصرف می شوید. وقتی که خود را می بخشید همه کس بهره مند می شود چونکه شما خوبی بیشتر را در زندگی تان اجازه می دهید و برای به اشتراک گذاشتن خیلی بیشتر می داشته باشید.

هنگامی که شما می بخشید شما یک شوهر یا خانم بهتر می شوید، شما یک دانش آموز یا معلم بهتر می شوید، شما یک کارمند یا کارفرمای بهتر می شوید و والدین یا یک کودک بهتر می شوید. وقتی که شما می بخشید شما از هر راهی که برایتان معنی دار است برای موفقیت پذیرا می شوید. وقتی که آمرزش را یاد می گیرید آنچه که غیر ممکن به نظر می رسید نه تنها امکان پذیر می شود، بلکه حتی به راحتی دست یافتنی می شود.

اگر شما فرد مذهبی یا معنوی فکر هستید سپس یادگیری راه های عملی آمرزش به تجربه مذهبی یا شیوه های معنوی تان افزایش و تعمیق می بخشد. این شما را از احساس آنقدر “خوب” نبودن که باید باشید آزاد می کند چونکه این برای شدن آن نوع شخصی که میل دارید باشید به شما کمک می کند. تمرین بخشش خوبی درونی شما را تقویت می دهد تا که آن در زندگی شما فعال تر شود. شما به طور طبیعی در مورد انجام کارهای که می دانید که نباید انجام دهید اما قادر به منصرف شدن نبوده اید، کمتر احساس تمایل می کنید. شما شروع به انجام کار های می کنید که می دانید باید انجام دهید اما برای انجام آن قادر به وادار ساختن خویش نبوده اید.

یادگیری ببخش فقط شما را کمک می کند، این به شما رنج رسانده نمی تواند.

بخشش بسیار عملی و مفید است. این کدام فعل مبهم و یا غیر عملی نیست. بخشش شما را آزاد می کند. هنگامی که بخشیدن را می آموزید، بسیاری از مشکلات (احتمالا حتی مشکلات بهداشت) به تدریج ناپدید می شوند. مثل این که گویا شما زندگی خود را از بالا مشاهده می توانید و به جایی که می خواهید برسید ساده ترین راه را دیده می توانید. زندگی در مقابل شما باز می شود. فرصت های جدید گویا از روی هوا پدیدار می شود. رویداد های خوش رخ می دهد که در وقت درست با فردی درست ملاقات می کنید. تدبیر ها و یا پاسخ ها در حین حالی که به آنها نیاز دارید به شما می رسند. شاید که یکی از دوستان تان چیزی بگوید، یا شما کدام کتاب و یا مجله را باز کنید، یا ممکن است کدام گفتگو را بشنوید که به شما حینا چیزی را بدهد که شما می خواسته اید. چرا این چنین است؟ این به این دلیل است که با تمرین آمرزش شما در مقابل خوبی های زندگی بیشتر قرار می گیرید، و لذا نیکی بیشتر قادر به روانه شدن به سوی شما می شود.

هنگامی که بخشیدن را می آموزید، توانایی های که در درون شما نهفته بوده اند ظهور می کنند و شما خود را نسبت به آن که قبلا تصور می کردید یک فرد بسیار قوی تر و قادر تر دریافت می کنید. بخش هایی از نهاد تان که در خاک منجمد نبخشیدن رشد کرده نتوانسته بوده شروع  به رشد کردن می کند. شما آغاز به ول کردن کشمکش و تکاپو کردن می کنید. شما یک جریان زندگی آسان را دریافت خواهید کرد و زندگی خیلی خوشایند تر و خیلی لذت بخش تر می شود. اگر این همه گزاف گویی بنظر می رسد سپس اجازه دهید که اکنون همین طور باشد. فقط چهار گامه ی بخشش را که شما در این صفحه ها خواهید یافت تمرین کنید و از کردن آن شما خیلی ممنون خواهید شد.

چهار گامه ی بخشش

یک راهی نیرومندی برای تغییر زندگی تان برای بهتر.

چهار گامه ی بخشش به شما یک راهی سریع و آسان برای آغاز بخشیدن را نشان می دهد. این می تواند در زندگی تان موجب تغییرات عمیق و پر ژرفا شود. نیروی آن در سادگی آن است، پس فقط شروع به استفاده آن کنید و خودتان می بینید.

این چهار گامه می تواند برای هر نوع مسئله بزرگ و یا کوچک استعمال شود. ولی بهترین راهش اینست که با مسائل نسبتا کوچک آغاز کنید تا زمانی که با پنداشت آن بلدیت پیدا کنید. بلکه بهتر است تا وقتی که تا حدی تجارب و درک فرایند کلی بخشش را نداشته باشید (ببینید بخشش دشوار و صلح) سعی نکنید و کسی را نبخشید که می تواند برایتان باعث رنج بیشتر شود. یک مسئله کوچک را فکر کنید که می خواهید ببخشید و مراحل زیر را امتحان کنید.

چهار گامه ی بخشش

ورقه کار چهار گامه ی بخشش 

دانلود رایگان کتاب

چهار گامه ی بخشش ebook
چهار گامه ی بخشش

چهار گامه ی بخشش PDF

چهار گامه ی بخشش KINDLE

چهار گامه ی بخشش EPUB

چهار گامه ی بخشش

یک راه نیرومند برای آزادی، خوشحالی و موفقیت.

ولیم فرگس مارتین

ISBN: 978-1-942574-38-5